२६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा नोटीस दि २७ ऑगस्ट २०२३ सकाळी ११ वा.